nl
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS EN            
BETALINGSVOORWAARDEN van              
Saunawereld B.V.te Zutphen              
                       
1. ALGEMEEN                  
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door   Saunawereld B.V. behoudt zich het recht voor prijzen    
  Saunawereld B.V.hierna te noemen verkoper   na het uitkomen van een prijslijst tussentijds te    
  gedane offertes en op alle door verkoper   wijzigen.          
  gesloten overeenkomsten met afnemers of   Betekent het hiervoor bepaalde een prijsverhoging    
  opdrachtgevers, hierna te noemen de we-   ten opzichte van de reeds overeengekomen prijzen,    
  derpartij, betreffende de verkoop of het op   dan is de wederpartij, indien de prijsverhoging    
  andere gronden ter beschikking stellen van zaken   plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de    
  of het verrichten van diensten alsmede   overeenkomst, bevoegd de overeenkomst te    
  betaling aan Saunawereld B.V.       ontbinden.          
  Afwijkende bedingen binden Saunawereld B.V.slechts 3.2 Verzekerings en vrachtkosten, de kosten van aange-    
  na schriftelijke akkoordbevinding harerzijds en   tekende, rembours en expresszendingen alsmede    
  alleen voor de overeenkomst waarop de   de kosten van duurdere verpakkingen, containers,    
  akkoordbevinding betrekking heeft.     kratten, manden, zakken, pallets e.d. worden door    
1.2 Verwijzing van de wederpartij naar eigen voor-   Saunawereld B.V.door berekend aan de wederpartij.    
  waarden wordt door Saunawereld B.V.niet aanvaard, 3.3 Voor leveringen van geringe waarde wordt door    
  tenzij zulks voor elk geval afzonderlijk     Saunawereld B.V.vrachtkosten alsmede een kostentoeslag    
  schriftelijk is overeengekomen.     volgens het op het tijdstip van het verrichten van de    
            levering geldende toeslagtarief doorberekend.    
2. OFFERTES       3.4 Voor kleine orders danwel orders betreffende    
2.1 Alle offertes zijn geldig gedurende door de verkoper   hoeveelheden kleiner dan standaardverpakking    
  gestelde termijn na de datum van de offerte   worden verzendkosten, deze laatste voorzover niet    
  (de dagen van verzending en ontvangst van de   vallend onder de in lid 3 bepaalde kosten doorberekend,    
  offerte inbegrepen) doch worden geheel   tenzij anders is overeengekomen.      
  vrijblijvend gedaan.     3.5 Voor door Saunawereld B.V.verrichte diensten zijn de    
2.2 Mondelinge en telefonische afspraken alsmede   overeengekomen honoraria bindend. Eventuele    
  toezeggingen van Saunawereld B.V.medewerkers   verschotten en andere uitgaven worden intregaal    
  binden Saunawereld B.V.slechts indien zij door   aan de wederpartij doorberekend.      
  Saunawereld B.V.zijn bevestigd.                
                       
3. PRIJZEN                    
3.1 De door Saunawereld B.V.te berekenen prijzen 4. TIJDSTIP VAN LEVERING      
  zijn de prijzen, vermeld in de op de datum van de 4.1 Saunawereld B.V.zal de zaken leveren op het tijdstip dat,    
  aflevering geldende prijslijst die op de aanvraag bij   of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn die    
  Saunawereld B.V.verkrijgbaar is.     bepaald is in de overeenkomst.      
                       
                       
                       
  vervolg 4.1       De zaken zijn aan de wederpartij afgeleverd zodra  de zaken    
  Overeengekomen levertijden zullen nimmer zijn te   op het door de wederpartij of bij de bestelling aangegeven adres    
  beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is gedeponeerd zijn of zodra de zaken aldaardoor de wederpartij in    
  overeengekomen. Bij niet tijdige levering moet Saunawereld B.V. ontvangst genomen zijn, behoudens het hierna bepaalde.    
  derhalve schriftelijk ingebreke worden gesteld.   Indien het door de wederpartij aangegeven adres buiten Nederland    
4.2 Indien geen tijdstip waarop , of tijdvak waarbinnen,   gelegen is, zijn de zaken aan de wederpartij afgeleverd, zodra zij    
  geleverd dient te worden is overeengekomen, dient   de Nederlandse grens gepasseerd zijn.      
  levering plaats te vinden binnen een, de aard van de  6.2 Tenzij anders is overeengekomen bepaalt Saunawereld B.V.de wijze    
  zaak en de omstandigheden in aanmerking genomen,   van vervoer.        
  redelijke termijn na het sluiten van de overeenkomst. 6.3 De verzekering, bedoeld in art 3.2 van deze algemene voorwaarden    
4.3 Blijft de wederpartij na sommatie in gebreke om af te   , dekt het risico van verlies of beschadigheden der zaken tijdens    
  nemen, dan kan Saunawereld B.V.te harer keuze  hetzij   het vervoer binnen Nederland.      
  leveren op een door Saunawereld B.V.te bepalen tijdstip, 6.4 De wederpartij is verplicht het geleverde bij aankomst te onderzoeken.    
  hetzij de overeenkomst danwel het nog onuitgevoerde   In geval van vermoedelijke transportschade of vermoedelijk verlies    
  deel der overeenkomst, zonder dat ingebrekestelling   is de wederpartij verplicht daarvan onverwijld door de vervoerder    
  is vereist, ontbonden verklaren, onverminderd het   aantekening te doen maken op de vrachtbrief of pakbon, waarvan    
  recht van Saunawereld B.V.op schadevergoeding.   een afschrift onverwijld naar Saunawereld B.V.moet worden verzonden,  
4.4 Indien met de wederpartij is afgesproken de factuur bij   en zich terstond met Saunawereld B.V.in verbinding te stellen.    
  vooruitbetaling te voldoen, zal de levering van de zaken 6.5 Saunawereld B.V.is gehouden een eventuelel verzekeringsuitkering    
  geschieden na volledige betaling van de op deze zaken   aan de wederpartij door te betalen, Saunawereld B.V.is niet gehouden    
  berustende factuur.       tot prestaties waartoe haar verzekeraar niet verplicht is.    
          6.6 Aflevering tot de eind  van de weg voor ons te bereiken met onze    
5. OVERMACHT       vrachtwagen of anders overeengekomen    
5.1 Indien Saunawereld B.V.door omstandigheden, opgekomen            
  buiten de schuld en risicosfeer van Saunawereld B.V. 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD      
  na het sluiten van de overeenkomst, tijdelijk verhinderd 7.1 Zolang de wederpartij niet het volledige bedrag van de koopsom met    
  is haar verplichtingen na te komen,  is Saunawereld B.V.   eventueel bijkomende kosten en een eventuele vordering tot schade-    
  bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de   vergoeding aan Saunawereld B.V.wegens wanprestatie van de wederpartij  
  duur van de verhindering op te schorten. De weder-   terzake heeft voldaan of daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld.  
  partij is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien   behoudt Saunawereld B.V.zich de eigendom van de zaken voor. Behoudens  
  van hem in redelijkheid, gezien de omstandigheden van   afwijkend beding als bedoeld in art 1 lid 1 van deze algemene voorwaar-    
  het geval, niet kan worden gevergd dat hij opheffing   den, behoudt Saunawereld B.V.zich de eigendom van de zaken eveneens  
  van de (oorzaak van de) verhindering afwacht.   voor, indien de wederpartij nog niet aan al zijn reeds bestaande ver-    
5.2 Indien Saunawereld B.V.door omstandigheden, opgekomen plichtingen, voortvloeiend uit overeenkomsten krachtens welke    
  als hiervoor in lid 1 bedoeld, blijvend verhinderd is haar   Saunawereld B.V.zaken heeft geleverd of zal leveren, danwel voortvloeiend  
  verplichtingen na te komen en deze omstandigheden   uit overeenkomsten krachtens welke Saunawereld B.V.naast de levering  
  niet voor rekening van Saunawereld B.V.komen, is ieder van werkzaamheden heeft verricht of zal verrichten, danwel voortvloeiend    
  partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden voor-   uit tekortschieten van de wederpartijin de nakoming van de overeen-    
  zover die op dat moment nog niet is uitgevoerd.   komst als voornoemd, jegens Saunawereld B.V.heeft voldaan od daarvoor  
5.3 Tot de omstandigheden als hiervoor bedoeld, worden   genoegzame zekerheid heeft gesteld.      
  in elk geval gerekend oorlog, oorlogsgevaar,oproer,   De eigendom gaat over op de wederpartij  zodra de wederpartij aan al    
  molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking,   zijn verplichtingen als voornoemd aan Saunawereld B.V.heeft voldaan.    
  bedrijfsbezetting, uitsluiting, in en uitvoerbelemmeringen, 7.2 Voor de toepassing van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde    
  overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de   wordt, tenzij anders is overeengekomen in de zin van art.1 lid 1    
  levering van energie, bedrijfsstoring en overmacht van   van deze algemene voorwaarden, elke betaling, die zou kunnen worden    
  toeleveranciers, alsmede het geval dat Saunawereld B.V.   toegerekend op twee of meer verbintenissen van de wederpartij jegens    
  door haar eigen leveranciers niet tot levering in staat   Saunawereld B.V., in de eerste plaats toegerekend op de verbintenis(sen)  
  wordt gesteld.       waarvoor  het in lid 1 van dit artikel genoemde eigendomsvoorbehoud    
            niet geldt.          
6. AFLEVERING EN RISICO-OVERGANG 7.3 Indien er gerede twijfel bij Saunawereld B.V.bestaat omtrent de betalings-  
6.1 De wederpartij draagt het risico van de door hem   capaciteiten van de wederpartij is Saunawereld B.V.bevoegd levering en  
  bestelde zaken vanaf het ogenblik, waarop deze aan   verzending in gevolge art 4 van deze algemene voorwaarden uit te    
  hem zijn afgeleverd.       stellen, totdat de wederpartij genoegzame zekerheid voor de betaling    
                       heeft verschaft.        
  De wederpartij is aansprakelijk voor de door Saunawereld B.V. vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is    
  door deze vertraagde (af)levering geleden schade.   aansprakelijk voor alle door Saunawereld  B.V.geleden schade.    
7.4 Zolang de geleverde zaken nog niet volledig betaald zijn, 9.3 Indien de wederpartij niet,  niet tijdig of niet behoorlijk vol-    
  is de koper niet bevoegd de zaken door te verkopen of   doetaan de verplichtingen, welke voor hem uit enige op    
  af te leveren, of op andere wijze, onder welke titel ook,   grond van deze voorwaarden met Saunawereld B.V.gesloten    
  al dan niet in gebruik, aan een ander, over te dragen of te overeenkomst voortvloeien alsmede in geval van schor-    
  zijner beschikking te stellen.     sing van betalingen, liquidatie van de zaken van de weder-    
            partij of diens overlijden, is Saunawereld B.V.gerechtigd de    
8. BETALING       de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder rechtelijk    
8.1 De wederpartij is verplicht de koopprijs contant bij   tussenkomst en zonderdat in gebrekestelling is vereist, en het door    
  aflevering aan Saunawereld B.V.te voldoen , tenzij anders is Saunawereld B.V.geleverde, voorzover nog niet betaald, terug te vorderen  
  overeengekomen.       danwel betaling voor het uitgevoerde deel van de overeenkomst te    
8.2 Nalatigheid van de wederpartij terzake  van het afnemen   vorderen danwel voor verdere levering en montage vooruitbetaling te    
  van de zaken laat zijn betalingsverplichting onverlet.   eisen. In deze gevallen worden over en weer bestaande vorderigen    
8.3 Indien in gedeelten wordt geleverd, is Saunawereld B.V.niet onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door    
  tot verdere leveringen verplicht dan nadat de op de reeds   Saunawereld B.V.geleden schade.      
  gedane deelleveringen betrekking hebbende facturen zijn              
  betaald, onverminderd het bepaalde in de overige leden 10. RECLAMES        
  van dit artikel.     10.1 Klachten, ongeacht of deze betrekking hebben op door Saunawereld B.V.  
8.4 Indien de wederpartij op de vervaldag niet aan zijn beta-   gedane of niet gedane leveringen of op Saunawereld B.V.'s facturen,    
  lingsverplichtingen voldaan heeft, is hij direct in verzuim   moeten schriftelijk bij Saunawereld B.V.worden ingediend zo spoedig als    
  zonder dat ingebrekestelling vereist is. In dat geval is de   redelijkerwijs mogelijk is, naar de om Saunawereld B.V.in staat te stellen de  
  wederpartij aansprakelijk voor all door Saunawereld B.V.   gegrondheid en oorzaak van de klacht na te trekken.    
  geleden en te lijden schade.   10.2 De zaken mogen niet door de wederpartij worden teruggestuurd zon-    
8.6 Bij gebreke van tijdige betaling is de wederpartij, zonder   der voorafgaande schriftelijke toestemming van Saunawereld B.V.. Het    
  aanmaning of ingebrekestelling, rente verschuldigd gelijk   verlenen van toestemming impliceert niet de erkenning dat de klacht    
  aan de wettelijke rente, vermeerderd met 3%, over het   gerechtvaardigd is. Na verkregen toestemming moeten de zaken in    
  onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom.   tenzij deze beschadigd ontvangen zijn- ongeschonden staat in de    
8.7 Als u bij aflevering verhindert bent, of niet volgens   originele verpakking aan Saunawereld B.V.worden teruggezonden op    
  afspraak thuis bent zou er voor u extra transportkosten   kosten van de wederpartij.      
  in rekening worden gebracht.   10.3 Zolang de zaken niet teruggezonden en door Saunawereld B.V.akkoord    
8.8 Goederen met een waarde van minder dan €60,-- incl.   bevonden zijn, of de klacht door Saunawereld B.V.is geaccepteerd, blijft de  
  BTW zullen niet gratis aan huis worden bezorgd.   betalingsverplichting voor de wederpartij in stand.    
  In dit geval zal er €12,-- incl. BTW in rekening worden              
  gebracht alszijnde verzendkosten.   11. RETOURZENDINGEN        
  Goederen met een waarde van meer dan €60,-- incl. BTW   Indien door Saunawereld B.V., om welke redenen dan ook, zaken worden  
  zullen gratis worden thuisbezorgd bij vooruitbetaling.   teruggenomen, worden deze gecrediteerd voor de waarde die deze    
  Onder rembours-leveringen zal er €24,-- incl. BTW extra   zaken op de dag der in ontvangstneming door Saunawereld B.V.hebben.  
  in rekening worden gebracht.                
          12. AANSPRAKELIJKHEID      
9. ONTBINDING     12.1 Daargelaten gevallen van haar eigen opzet of grove schuld is    
9.1 Onverminderd het bepaalde in art 8 wordt de koopover-   Saunawereld B.V.niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaaamd  
  eenkomst van rechtswege ontbonden, zonder rechtelijke   of uit welken hoofde ook ontstaan, tenzij en voorzover Saunawereld B.V.  
  tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal   aansprakelijkheid terzake is verzekerd.      
  zijn vereist, op het tijdstip, waarop de wederpartij die de 12.2 In alle gevallen waarin Saunawereld B.V.een beroep op het in lid 1 bepaald  
  uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet   toekomt, kunnen Saunawereld B.V.'s eventueel aangesproken werknemers  
  of niet volledig heeft voldaan, in staat van failissement   eveneens een beroep daarop doen als was deze bepaling door de    
  wordt verklaard, voorlopig surseánce van betaling   betrokken werknemers bedongen.      
  aanvraagt, of door beslaglegging, curatelestelling of 12.3 Daargelaten gevallen van opzet of grove schuld is Saunawereld B.V., indien  
  anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermo-   zaken op verzoek van de wederpartij een speciale oppervlaktebehan-    
  gen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de   deling hebben ondergaan, niet aansprakelijk voor de betreffende    
  bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende   oppervlaktebehandeling of de invloed van deze behandeling op het    
  verplichtingen als boedelschuld erkent.     materiaal, tenzij en voorzover Saunawereld B.V.'s aansprakelijkheid terzake  
9.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande   is verzekerd.        
                       
                       
13 AUTEURSRECHT                  
  Het overnemen van tekst en/of afbeeldingen uit Saunawereld B.V.'s          
  publicaties in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na            
   Saunawereld B.V.'s schriftelijke toestemming              
                       
14. GESCHILLEN                  
14.1 Op alle door Saunawereld B.V.gesloten overeenkomsten              
  en op eventueel nadere ter uitvoering daarvan, gesloten              
  overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht              
  van toepassing.                  
14.2 Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloei-              
  ende geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de              
  bevoegde rechter te Zutphen onverminderd  de bevoegd-              
  heid van een andere rechter terzake van voorlopige,              
  conservatoire of executoriale maatregelen, tenzij de koper            
  binnen één maand nadat Saunawereld B.V.zich schriftelijk            
  op dit beding heeft beroepen, kiest voor beslechting door              
  een andere, volgens de wet bevoegde rechter.              
  Gedeponeerd bij de kamer van koophandel